Støttevilkår

Download støttevilkår (PDF)

Formål

Formålet med støttepuljen KulturPlus-midler er at fremme film og tv som kulturelle medier, nationalt såvel som internationalt. Støtten gives til projekter, der opretholder, udvikler og gavner filmmediet samt tv- og filmbranchen, som beskæftiger sig med fremstilling af levende billeder (film, tv og lignende).


Hvem kan søge støtte

Alle indenfor tv- og filmbranchen kan søge om støtte, uanset nationalitet og medlemskab.

Ansøgningerne skal være brancherelevante initiativer, der kan fremme film og tv, som kulturelle medier i Danmark såvel som i udlandet. Støtten gives med fokus på dansk film og tv. 

Videndeling:

 • Festivaler
 • Konferencer
 • Seminarer  
 • Masterclasses
 • Publikationer
 • Projektstøtte
 • Deltagelse i internationale tv- og filmarrangementer o.l.

Uddannelse:

 • Studielegater til udenlandske uddannelses-/kursusophold (individuelt)
 • Støtte til udvikling og gennemførelse af brancherelevante uddannelser (institutioner)

Uddannelsesstøtte er primært rettet mod producer- og producentuddannelser.

Der kan ikke opnås støtte til produktion, herunder udvikling og distribution – ligesom ansøgninger, der handler om generel driftsstøtte, sædvanligvis heller ikke imødekommes.

Støtte kan tage form af underskudsgaranti.


Ansøgningsfrist og svar på ansøgninger

Ansøgningsfristen er i starten af maj måned hvert år. Næste ansøgningsfrist er søndag den 1. maj 2023. Ansøgninger kan oprettes og redigeres frem til og med 1. maj 2023 kl. 24.00.

Svar på ansøgninger
Som ansøger kan man forvente svar på sin ansøgning første uge i juni. Svaret sendes skriftligt til den i ansøgningen anførte mailadresse. Ved virksomhedsansøgninger vil der samtidig blive sendt en mail til den tegningsberettigede i virksomheden, som anført i ansøgningen, hvis det er en anden end den tegningsberettigede, der ansøger.

Afslag
Afslag på ansøgninger gives så hurtigt som muligt. Der gives ikke begrundelser for afslag.


Behandling af ansøgninger

Accepterede ansøgninger behandles af et fordelingsudvalg udpeget af PRD’s bestyrelse.  

Fordelingsudvalget vurderer hvilke ansøgninger, der imødekommes, samt hvilke beløb, der tildeles. I videst muligt omfang tilgodeses alle grupper af producenter.

Fordelingsudvalget lægger typisk vægt på:

 • At projektets formål er klart formuleret
 • At budget og tidsplan er realistisk
 • At der ikke er tale om et rent kommercielt projekt
 • At ansøgningen begrundes bl.a. med en redegørelse for, hvordan projektet vil fremme film som kulturelt medie og/eller gavne filmbranchen 

Krav og kriterier

Fordeling af støtte sker på baggrund af skriftlige ansøgninger oprettet i PRD’s digitale ansøgningssystem. Kun ansøgninger oprettet og accepteret i forhold til de i systemet anførte bilagskrav vil komme i betragtning. Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive behandlet og slettes efter 3 måneder.

Det er muligt at oprette flere forskellige ansøgninger til samme pulje.

En projektansøgning skal som minimum indeholde:

 • Projektbeskrivelse med en redegørelse for formålet med støtten og en tidsplan
 • Budget

En uddannelsesansøgning skal som minimum indeholde:

 • Ansøgning med en redegørelse for formålet med støtten og en tidsplan
 • Budget
 • CV (hvis der er tale om individuel støtte til studier o.l.)

Derudover kan en uddannelsesansøgning med fordel indeholde anbefalinger, referencer, dokumentation om optagelse fra uddannelsesinstitution og lignende.

Budget
En ansøgning skal altid indeholde et budget, hvor alle relevante udgifter indgår. Det er et krav, at budgettet indeholder information om støttebevillinger, som allerede er modtaget eller forventes at blive bevilget fra anden side samt oplysning om eventuelle samarbejdspartnere og sponsorer.

Særlige betingelser
Bestyrelsesudvalget kan opsætte særlige betingelser for en specifik støttetildeling. Fx kan udbetaling af tildelt støtte være betinget af, at det kan dokumenteres, at det samlede projekt kan gennemføres fx ved at den samlede finansiering jf. budget er opnået eller ved, at der er givet tilsagn om optagelse på en uddannelse.

Eventuelle betingelser fra fordelingsudvalgets side skal være opfyldt for at få bevillingen udbetalt.

Udbetaling
Har du, din organisation eller din virksomhed fået tildelt støtte fra de KulturPlus-midler, skal dine betalingsoplysninger uploades i ansøgningssystemet. Eventuelle betingelser for at få bevillingen udbetalt skal være opfyldt.

Det er en forudsætning for den tildelte støtte, at dokumentation for anvendelsen af støtten på forlangende fremsendes til PRD. Opfyldes dette krav ikke, kan støtten kræves tilbagebetalt.

Såfremt kun en del af den tildelte støtte anvendes, vil restbeløbet følge PRD’s generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler.

Afrapportering
Det er et krav, at PRD modtager afrapportering. Manglende afrapportering kan betyde, at tildelt støtte vil blive krævet tilbagebetalt samt, at man som støttemodtager ikke vil kunne komme i betragtning ved fremtidige ansøgningsrunder. Afrapportering kan fx være et afsluttet projekt- eller årsregnskab, henvisning til hjemmeside eller andet materiale.

Afrapportering uploades i ansøgningssystemet efter støtten er udbetalt. Afrapportering skal indeholde alle relevante udgifter. Det er et krav, at afrapporteringen indeholder information om støttebevillinger, som er modtaget fra anden side. Der kan ikke opnås støtte til en udgift, som allerede er dækket fra anden side.

Offentlig omtale
Støttemodtagere må acceptere, at deres navn, ansøgningsår og -formål oplyses i den offentlige omtale vedrørende KulturPlus-midler i PRD. Samtidig er det et krav, at støttemodtagere ved offentlige lejligheder, hvor det giver mening, oplyser, at der er modtaget støtte fra PRD.


Skat

Udbetaling af støtte indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

Studielegater i udlandet
I særlige tilfælde kan studielegater i udlandet være skattefrie. Det er vigtigt, at man selv som støttemodtager følger op på disse forhold med SKAT. Som firma har man mulighed for at ændre skatteindberetningen. Skal vi ændre en personlig indberetning, er det et krav, at vi modtager et samlet regnskab og anden relevant dokumentation indenfor det relevante år, hvor støtten er modtaget.